* वधू-वर मेळावा - 11-Nov-2017.         * वधू-वर सूची भ्रातृमंडळ कार्यालयात 1-Nov पासून उपलब्ध असेल.

आजीवन सभासदत्वाचा फॉर्म

1. खालील फॉर्म योग्य रीतीने भरा
2. फॉर्म ची Print व देणगी रु. १०००/- चा DD/Cheque (in favour of Bhratrumandal Pune), भ्रातृमंडळाच्या कार्यालयात पाठवा.
पत्ता:

Bhratrumandal, Survey No. 125 A,
Behind old Jakat Naka,
Warje,Pune.
Pin Code: 411 052. India

Click here to download the form (.pdf)

Click here to download the form (.doc)